Sjoch dy Friezen

Op’e klaai en yn’e wâlden
Greidhoeke as de seedyk
It is een oar slag minsken
Rjocht troch see dat merkst gelyk

Gjin geouwehoer, it is sa as it is
Goed is goed en mis is mis
Ús eigen taal, ús eigen ferhaal
Wêz oprjocht en doch normaal.

Refr:
Ik gean hjirre noait wer wei
Machtig moai op’ greide en op’e klaai
Êfter de seedyk
Bouwhoeke en kwelderlân binne yn dit lân uniek
Sjoch dy Friezen dan
Grutske minsken, een wurd een wurd en een man een man

Fatsoen heech yn it vaandel
Respect is de reade tried
Doch mar gewoan dan dochst al gek genog
Bliuw dysels is wer’t om giet  

Nije as âlde tiden
It makket hjir neet út
It heitelân op it earste plak
Sa nimme we ús beslút

Refr.

Sa mat it ek mar bliuwe
Hâld de poat mar stiif
Die Haagse show yn it Westen
It hat neet om it liif
Healwizen, Bobo’s en Watjes
Binne dêr oan de macht
Mar hjir yn ús provinsje
Is ús eigen wet fan kracht!!

Tekst: Marcel Meppelink