Sin oan bier

Refr:
Ik ha een droege bek, ik ha sin oan bier                                        
En ik wol net nei hús want we hawwe een soad plesier
Al it bier is nog net ferkocht
Ja d’r is mar 1 manier                                  
Een droege bek en een soad sin oan bier. 

De hiele wieke oan it wurk, bah dat dourret lang. 
Jim moest’n is witte hoe ik nei dat giele spul ferlang. 
Een fleske as 5, ja dan kom ik pas los!
En dan hald ik noait wer op, dan bin ik ‘s moarns de klos!

Refr:
Ik ha een droege bek en ik ha sin oan bier                                        
En ik wol noch net nei hús want we hawwe een soad plesier
En it bier is nog net ferkocht
En we ha nog net ús nocht                                  
Ik ha een droege bek en een soad sin oan bier. 

Ik ha een droege bek, ik ha sa’n sin oan bier                                        
En ik wol noch net nei hús en we hawwe een soad plesier
Al it bier is nog net ferkocht
En d’r is mar 1 manier                                  
Een droege bek en een soad sin oan bier. 

Nuchter fyn ik d’r no al neet mear oan!
Een degelijke bende, ja alles is sa gewoan.
Sûnder bier sjoch ik it somber yn!
Mar nei een kist as twa, dan ha’k wer foar de wyn.

Refr:
Ik ha een droege bek, ik ha sin oan bier                                        
En ik wol net nei hús want we hawwe een soad plesier
Al it bier is nog net ferkocht
Ja d’r is mar 1 manier                                  
Een droege bek en een soad sin oan bier. 

Tekst: Marcel Meppelink