Nije band

Een nije band, hjirre yn’e tent 
Fryske muzyk, dat hearst gelyk        
We gean tekear, as een wylde beer                        
Jimme wolle jûn nog folle mear.   
Oh dat is net sa stom, wy komme út Tsjom 
Jim bin yn jimme sas, wy hyte Folgas 
Gean no mar my yn’e tent, nei dizze nije band.

Refr:
Spring mar op en del en hin en wer 
Gjin tekear, it docht net sear 
Leaf jimme út, it mei wol hjer
Fier feest ……fier feest…….fier feest 
as een wylde bear

En Martijn die slacht op syn gitaar 
Bûgt en knapt op elke snaar
En links hawwe we ús Jessye stean     
Sy sil aanst ek wol sjonge gean 
Ja Klaas en Bertus dy stean achter ús     
Een ritme machine, we gean nog lang net nei hús    
My sjonge en spielje, bin ik yn myn sas 
En mei syn allen hyt dizze band Folgas

Tekst: Marcel Meppelink