Mannen fan de klaai

Altyd wyn en nergens bos 
Boppe yn Fryslân der gjin we los 
We ride oer de dyk en net oer de wei 
Mannen fan izer op’e klaai
Foar de dúvel binne we net benauwd 
Bikkels fan’e romte en net út it woud 
Froulje bin hjir sa sterk as een beer 
Ien kear is genog dan wolst net mear  

Refr.
Mannen fan de klaai, dêr komme we wei 
Út de sâlte lucht, we binne beroemd en berucht 
Mannen fan de Klaai

Sân grûn is ús fiersten te min   
Ik fiel my frjemd as ik yn de wâlden bin     
Mar bin ik Ljouwert wer foar by 
Fiel ik my goed, ik bin wer op’e klaai   
Geweldig sicht fan fanôf de seedyk 
Dizze hoeke yn it noarden is uniek 
Bieten en rjappels op de bouw
Simmers frôlik, swinters grys en grauw

Want hjir op’e klaai dêr is it moai 
Mooi vlak lân, niks gjin geglooi 
En mei syn allen skreeuwe we dan                               
We binne 1 folk en komme út Fryslân!!

Tekst: Marcel Meppelink