Libbensfjoer

Myn âlders ha my altyd leard, alles kin alles mei.       
Meitsje ús fouten net, dan is it te let,                          
Fyn it sels út want dan bist pas frij.
No dat ik sels ek bern ha 
Snap ik pas echt wêrom                    
Oan hun fertel ik het ek sa 
Lûk dyn eigen plan en folgje dyn gefoel                         
Hast piene búk, dan ist foute boel

Refr: 
Want doch wasto wolst, set altyd troch 
Jou alles wast hast, pas dan ist genoch 
Nee jou nooit op en hâld altyd moed 
As’t wat iene holle hast, doch it dan goed             
Dyn eigen ferstoan, helpt dy út de brân           
Fan it aventoer, út dyn libbensfjoer
 
By us thús der wie it wol oars
Mar dochs wiene we wol frij
It wurk dat moest klear, keer op keer.	              
Diene we it goed, dan foel it wol mei.
En no dat ik op my sels bin		 
Snap ik pas echt wêrom			  
Troch hun bin ik wurden sa’k no bin, 
Myn heit hie gelyk, ús mem súver ek			          
A’k wêrom tink, wiene se dochs net sa gek.

Tekst: Marcel Meppelink & Jessye Greidanus-Lormans