Leanwurker

Mei hert en siel is hy op paad 
Syn ark foar elkoar en altyd oan de gong  
Fan moarns betiid tot jûns let
Meane kuile ploegje, as yn’e dong

Een TW35, een 8180 
As jonkje dreamde hy dêr al oer 
Hy sei dan tsjin syn pake, dat wol ik ek wurde 
Die mannen op de trekkers bin sa stoer!!
 
As dêr kuilt wurde moest, it leanbedriuw dat kaam                        
En hy mocht dan mei hun mei  
Hy seach goed om him hinne, wat dy mannen diene                                        
As ik aans grut bin, dan hear ik dêr ek by

Refr:
De trekkerchauffeur, de kraanmachinist   
De man die my pensioen is mar it leanwurk sa mist 
Ladewein, viconpers, kilverbak as ploeg
Een leanwurker hâld noait wêr op. 
Hy is noait sloech.

As de meitiid begint, dan begjint it al te jûkje                                 
It gêrs begjint te groeie, it kuile komt dêr oan 
Alles stiet al klear, te wachtsje yn de hoeke                                    
Einlik telefoan hjoed swielje , kuile doche we moarn

Dat is wêr we foar leven, dat is wêr we fan hâlde	 
Fan moarns betiid to jûns let 
It kuile dat mat klear, de bulte dy mat ticht	 
En dan pas giet de leanwurker op béd

Tekst: Marcel Meppelink