Ik kom út Tsjom

It moaiste plakje dat ik kin dat is Tsjom
Se freegje my hoe dat kin mar ik wit net wêrom 
Ons kent ons is wat hjirre spilet, dus wêr hawwe it oer 
Yn ús moaie Tsjom mei syn heeche toer 
Folop gesseligens en een goeie bân 
As it mat dan helpe we elkenien hjirre út de brân

Refr.
Ik kom út Tsjom, oh oh oh Tsjom 
Ús moaie Tsjom, wêr ik wei kom 
Tsjom, Tsjom, Tsjom, Tsjom 
Oh dêr giet it om

Foarstjitte, keatsfjild, Wommelserdyk
Ferdwaale dochts hjirre net want niks is identiek 
De bakker, de  kapper en de slachter bin dêr nog
Jitse no net mear, want dy hie fan ús genog 
Patat ite is de no dus net mear by
Jammer, helaas mar we matte der fjirder mei

Tekst: Marcel Meppelink