Tusken himel en hel

Se sei gjin mar fuort en dat die ik en gong nei de kroeg 
Ik woe net nei hús ta, ik wie nog net sloeg
Ik hie alles al dyn, wat eigenlik net mocht 
Ik hie myn ziel oan de dúvel ferkocht 
Mar ik woe him werom ha 
En moest toen wêr nei de dúvel ta

refr:
Ik sit fêst tusken himmel en hel 
God jow my no is een lel 
Lit my no sjin hoe it mat 
Fêst tusken himmel en hel
 
No bin ik wat âlder en dat sjochts, mar yn’e kop nog gelyk 
Tegearre mei myn maten, gjit it nog lyke briek.
Hoe âlder hoe gekker, sizze se neat foar neat 
Fan ús fouten ha we hielendal neat leard 
My de jieren komt it ferstân
Mar by ús bliuwt it mar gewoan

It is 40 ier fjirder, stel dy foar en nog steeds yn’e kroeg 
Swetse oer froeger en dat it nergens op sloeg
Mar wat wie it machtig moai, ik soe it sa wêr dwaan
Werom yn’e tiid as een jonge man 
Feeste en sûpe en fan de froulje yn’e ban

Tekst: Marcel Meppelink