Eerder wie alles better boeke

Ja earder wie alles better Boeke 
Doe wie alles nog gewoan 
Mar no kin it dus neat mear lije 
Wat is d’r bart mei ús ferstoan

Doe’t ik fiif wie bûten bourtsje, ja dat fûn ik machtig moai 
Mei myn maten êfter by de feart. 
Op syk nei aventoer, ja we wiene bêst wol stoer 
Op’e bulg d’r yn en dêr neat fan leard.

Refr.	
Ja earder wie alles better Boeke 
Doe wie alles nog gewoan 
Mar no kin it dus neat mear lije
Wat is d’r bart mei ús ferstoan 
Ja dat wiene noch ris tiden Boeke
Mar die tiden binne foarby
Nijewetse tsjokke bende 
Ik libje mar fân dei oan’t dei

En op myn tolfde jirdei, elkenien wie by ús thús 
Mar ik wie nog op paad en woe net nei hús 
Wie oan’t earappel sykje efter op it lân 
Ja elkenien die sei, fan do bist ek net gewoan 
Doe ik 18 wie, mei myn auto op paad
Een F250 Ford, die ik kocht hie fan een maat
Elk feest dat dêr wie, der moest’n wy dan hinne
Contant betelje want doe koene jo nog net pinne
Tekst: Marcel Meppelink