Dyn belang

Ûnderweis nei it aventoer, wiene wy gau ferdwaald
Spannend dat it wie en bêst wol stoer, mar de útkomst wie al bepaald. 
En dat wisten wy doe net 
Dochs kamen wy oan set 
Wat fynst dêr no fan 
Wat is no dyn plan

Wiken letter hearden wy it wol, it wy gau gebeurd 
Nog altyd wille en een soad lol, mar de takomst wie al verkleurd! 
En dat wisten wy doe net 
Dochs kamen wy oan set 
Wat fynst dêr no fan 
Wat is no dyn plan

Refr:               
Mar wat wolst no size 
Wat wolst no dwaan 
We mat snel beslisse, oars duorret it te lang. 
Wat is no dyn belang!

Giet it moai en hast de wyn mei 
Ist net moeilijk en dan fieldst dy frei 
Mar mast dan by de berg op 
Een moeilijk paad op nei de top 
En dat wisten wy doe net 
Dochs kamen wy oan set 
Wat fynst der no fan 
Wat is no dyn plan

Mar set dan troch en hald noait op  
Op echte helden sit gjin stop 
Sûnder einde gjin begjin 
Sûnder  striid ek gjin gewin. 
En dat wisten wy doe net 
Dochs kamen wy oan set 
Wat fynst der no fan 
Wat is no dyn plan

Tekst: Marcel Meppelink