De takomst

Wat is no een lân sûnder boeren
Wat is no een greide sûnder kij 
Wat is no een stal sûnder bisten     
Wat is no een leeche buorkerij

Sjoch no ris goed om dy hinne 
Sjoch no ris djip yn dyn hert 
Sjochst dan de kij noch wol rinne 
Sjochst dat aanst allinich mar op een portret

De tiden binne oan it feroarje 
De tiden die bliuwe noait geliek 
De tiden matte mei my de regels    
De tiden en de regels rinne no aardig briek

Refr.  
Wa kin no de takomst foarspelle 
Wa wit no wat der aanst gebeurt 
Der binne een soad die wolle it ús fertelle 
Se hawwe ús al jieren oan de kop seurt 

Ik ha oer alles myn eigen gedachte 
Ik ha myn eigen byld fan de wrâld 
Ik ha der niks aparts fan ferwachte 
Ik ha noait tocht wurdt it waarm as wurdt it kâld

Myn libben giet sa as ik sels wol     
Myn libben bin ik sels baas oer
Myn libben giet my trinnen en lol
Myn libben is fan my, dus gjin geouwehoer

Minsken kinne elkoar faak net ferneare 
Minsken kinne faak net troch ien doar 
Minsken matte de oare wang ta keare
Minsken matte beseffe, we hawwe allinich mar elkoar

Tekst: Marcel Meppelink