De lamzak

Elkenien die kin him wol			 
Hy hat altyd een swetsferhaal     
Fan sichself sit hy fol 
Foar de rêst een bult kabaal 
Hat op elk plakje west
Is no op syn best 
Hat een grutte bek 
En is spikergek 
Hy is een lamzak!

Refr: 
Hy is een lamzak (dat wit we allegjer wol)
Een dikke lamzak (it giet hiim noait te dol)  
Hy is een lamzak (wat een lol)         
Een dikke lamzak! 
Lit him no mar swetse 
Lit him no mar gean 
Hy is een lamzak!

Elke wike komt hy del                        
Hy drukt wol 10 kear op e bel	    
Skopt wol 6 kear tsjin de doar			 
’t kin net gewoan altyd smoor 
Hy ploft dan op’e bank
Jongens wat een stank 
Lit dan ek een boer 
Fjild sich dan hiel stoer 
Hy is een lamzak!

Ferfelend dat hy is heard hy wol yn ús doarp thus 
We flokke him wolris út en skoppe him dan nei hus 
Hy kin d’r neet oan dwaan hy hat net mear ferstoan 
Sa staardig oan fiene wy it wol gewoan

Tekst: Marcel Meppelink