Alcoholist

Leef jim út en meitsje lol 
Nim een beslút neet is te dol 
Doch is gek, gean út jimme dak 
Sûpe is ek een fak 
 
Ik ha d’r net foar leerd 
Mar ik kin it wol 
Myn lever is blesseerd 
En myn blaas sit altyd fol 

Refr.
Want ik bin alchoholist 
En ik wit net as’t dat kist 
Ik sûp bulten mei bier 
Ha whisky yn myn hier 
Whohohoo Alcoholist 
Do wist net wasto mist 
Ik bin it al 20 jier en 
sit altyd oan it bier! 
 
By de AA wie ik ek uniek 
En ik wie al besopen foardat ik d’r wie 
Dwars dat ik bin en ik woe net omliek
Woe dat ik een flesse drank mei hie! 
Alcohol toernee, Fan clubhus nei cafe 
Dik feest ik ha gjin stop 
En myn jild is nog lang net op 

Mar no ik 80 bin 
Ik sûp nog elke dei 
Neet oan de han en ik bin noait min 
En myn wiif sûpt altyd mei. 
Sa is’t mar wer beweze, Drank kin dei ek geneze 
Al die drank yn myn liif 
Ik wurdt tink wol 105!! 
 
Want út fleske, blik as tap 
Jim sûpe it op stap 
Gooi dyn bulg d’r mei fol 
Jim witte it wol..
It is: BIER BIER BIER..

Tekst: Marcel Meppelink