Folgas yn’t wylde noarden

It is hast safier, en de Fuelpower giet oan 
Een machtig mooi spektakel, yn it fryske lân 
Acht tûzend pk, folgas nei de finish ta 
Een goeie sfeer en een hechte bân

Frywilligers binne oan de gong, foar dag en dauw 
De hiele boel opbouwe, ja dat kinne se gauw
Sûnder al dy help, komt it feest net út syn schelp 
Nee dan wurdt it neet en komme we yn it nauw

Refr:
Want wy gjin folgas yn it wylde noarden 
Folgas dat doche we elk ier 
Ja wy gjin folgas yn it wylde noarden
Een hiel soad wille, bulte bier en plezier

Op sneon gjit it folgas, my elke trekker  
Op snein doche de combines it nog folle gekker
Ek de oltimers binne dêr bei, en de crossmotors doche mei
Al dy aktie op’e baan dat fyne wy toch lekker

Foar takkomend jier binne de plannen al betocht 
Nei mear mooglikheden wurdt d’r al drok socht 
We gean tekear as’n beest, foar elsenien wurdt it feest 
Ús eigen plan hat ús hjir ek brocht

Tekst: Marcel Meppelink