DE BAND

B I O G R A F I E

Feesttinte, festival, theater as kroeg, de Fryske countryrock fan Folgas stiet oeral as in hûs. Machtige meistampers die’t de tinte op ‘e kop sette. Mar ek moaie lytse ferskes oer ’t libben yn de “Fryske country”. Net te yngewikkeld mar wol nijsgjirrich. Herkenber, meisjongber, en altiid FOLGAS!

Feesttent, festival, theater of kroeg, de Friestalige countryrock van Folgas staat overal als een huis. Machtige meestampers die de tent op z’n kop zetten. Maar ook mooie kleine liedjes over het leven in de “Fryske country”. Niet te ingewikkeld maar wel interessant. Herkenbaar, meezingbaar en altijd FOLGAS!

De band:
Marcel Meppelink – Leadzang / gitaar
Jessye Greidanus – Toetsen / akoestische gitaar / zang
Bertus Ypenga – Basgitaar / backing vocals
Durk Willem Bakker – Leadgitaar
Klaas de Jong – Drums / zang

Marcel “de Sjonger” Meppelink

Klaas “de Kistjesklopper” de Jong

Jessye “de Toetsenfaaier” Greidanus-Lormans

Bertus “de Basbulderaar” Ypenga

Durk Willem “de Snarenbûger” Bakker