DE BAND

B I O G R A F I E

Yn 2019 betocht Marcel Meppelink, wereldberoemd fan syn hitsingle “Ik kom út Tsjom” dat der wol in moai ferske skriuwe koe foar de Fuel Power. Dat waard “Folgas yn it Wylde Noarden” en die gong fourtendaaliks viral op Youtube. Fuel Power 2019 wie ek de fjoerdoop foar Folgas op ’t podium. Dot smakke nei mear, sawol by de band as by ’t publyk. 

Omdat de Folgassers de minsken graag bliid meitsje ha se tasein om yn it nei jier fan 2019 in trits nije nummers te skriuwen en fuort ek mar op te nimmen. En dan fansels ek mear optrede! De stijl? Rock, country, net te yngewikkeld mar wol interessant. En alles yn ’t Frysk. Meitsje jim klear foar in nije merkeseizoen want Folgas komt d’r oan.. Folgas!

Folgas bandleden:
Marcel Meppelink – zang / gitaar
Martijn Bouwkamp – gitaar
Jessye Greidanus – zang / gitaar / toetsen
Bertus Ypenga – bas / zang
Klaas de Jong – zang / drums

Marcel “de sjonger” Meppelink

Klaas “de slagwurker” de Jong

Jessye “de toetsendrukker” Greidanus-Lormans

Bertus “de basspieler” Ypenga

Martijn “de pingelaar” Bouwkamp